Gebruiksvoorwaarden Uitgenodigd.nl BV

Deze gebruikersvoorwaarden zijn opgesteld door uitgenodigd.nl BV, statutair gevestigd te Groningen en ingeschreven onder KvK nummer 50886657, en zijn geldend voor alle diensten en zakelijke oplossingen van uitgenodigd.nl BV. De gebruikersvoorwaarden zijn niet alleen geldend voor het gebruik van de website van uitgenodigd.nl BV en aanverwante uitgenodigd.nl domeinnamen, maar ook voor toegang via mobiele media en andere toepassingen. Uitgenodigd.nl BV behoudt zich het recht om deze gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Gebruikers van uitgenodigd.nl BV hoeven hiervan niet in kennis gesteld te worden. De meest actuele voorwaarden zullen te allen tijde via de website uitgenodigd.nl toegankelijk gesteld worden. Uitgenodigd.nl BV raadt gebruikers dan ook aan om de gebruikersvoorwaarden met enige regelmaat door te nemen. Door blijvend gebruik te maken van diensten van uitgenodigd.nl BV, nadat gebruikersvoorwaarden zijn aangepast, wordt geïmpliceerd dat de aangepaste gebruikersvoorwaarden direct aanvaard zijn.

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Dienstverlening uitgenodigd.nl BV
Artikel 3 Mijn uitgenodigd (profiel)
Artikel 4 Gebruik van uitgenodigd.nl BV
Artikel 5 Eigendomsrechten
Artikel 6 Eigen content
Artikel 7 Beschikbaarheid/beëindiging
Artikel 8 Privacy
Artikel 9 Zakelijke klanten uitgenodigd.nl BV
Artikel 10 Kosten
Artikel 11 Overige

Artikel 1 Definities
Bezoekers Personen die de website www.uitgenodigd.nl en subdomeinen bezoeken.
Gebruikers Personen die een uitnodiging versturen; zij krijgen een account .
Genodigden Personen die door gebruikers uitgenodigd worden en hier op reageren
Zakelijke klanten Personen die namens een bedrijf een uitnodiging versturen dan wel een licentie hebben afgenomen op de uitgenodigd.nl techniek.
Widget Zakelijke gebruikers die de Uitgenodigd.nl techniek via een link of banner op hun eigen website integreren.


Artikel 2 Dienstverlening uitgenodigd.nl BV
Uitgenodigd.nl BV biedt een online platform waar particulieren en bedrijven de mogelijkheid geboden wordt om online uitnodigingen te versturen. De juistheid, kwaliteit en rechtmatigheid van de volledige inhoud van uitnodigingen en aanverwante teksten, foto’s, cadeaus en dergelijke is de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. Uitgenodigd.nl BV heeft hier geen controle over en geeft onder geen enkele voorwaarde garanties met betrekking tot teksten, bestanden, beelden en andere data die door gebruikers zelf beschikbaar zijn gesteld.

Artikel 3 Mijn uitgenodigd (profiel)
3.1 Voor het kunnen beheren van een uitnodiging is een profiel noodzakelijk. Dit profiel wordt automatisch aangemaakt nadat een gebruiker een uitnodiging heeft opgemaakt en verzonden. Dan wel zichzelf op voorhand aanmeldt. Naar het opgegeven unieke emailadres wordt na aanmelding automatisch EEN mail verstuurd. Via de link in deze mail stel je zelf een wachtwoord in. Deze kan de gebruiker zelf wijzigen. Uitgenodigd.nl BV behoudt zich het recht om naar eigen inzicht gebruikers een account te weigeren.
3.2 Door gebruik te maken van diensten en producten van uitgenodigd.nl BV staan gebruikers er voor in dat de aan uitgenodigd.nl BV verstrekte gegevens compleet, naar waarheid en juist zijn. Zie hiervoor onze privacy policy.
3.3 Het is niet toegestaan om een account onder een andere naam aan te melden, tenzij deze persoon daarvoor toestemming heeft gegeven.
3.4 Geheimhouding van inloggegevens is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. Gebruikers zijn zelf aansprakelijk voor alles wat door derden met hun account gebeurd, met of zonder toestemming.
3.5 Per natuurlijk persoon is het slechts toegestaan 1 (een) particulier en/of 1 zakelijk profiel aan te maken. Het aanmaken van accounts onder andere emailadressen is niet toegestaan.

Artikel 4 Gebruik van uitgenodigd.nl BV
4.1 Door gebruik te maken van diensten van uitgenodigd.nl BV verplichten zij zich te houden aan deze gebruikersvoorwaarden.
4.2 Naast de gebruikersvoorwaarden geldt dat activiteiten:
4.2.1 Geen enkele vorm van virussen of spam mogen bevatten die gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om enig systeem van uitgenodigd.nl BV te omzeilen.
4.2.2 Geen inbreuk maken op rechten van uitgenodigd.nl BV of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy.
4.2.3 Niet in strijd zijn met enige, wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving.
4.2.4 Niet op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn.
4.2.5 Niet commercieel van aard zijn, zonder toestemming van uitgenodigd.nl BV te hebben.
4.2.6 Op geen enkele onrechtmatig zijn met betrekking tot uitgenodigd.nl BV of een derde.
4.2.7 Onder geen enkele voorwaarde haatdragend, discriminerend, intimiderend, pornografisch of bedreigend zijn.
4.3 Uitgenodigd.nl BV zal er alles aan doen om verstuurde e-mails, sms berichten of andere door of via uitgenodigd.nl verstuurde (digitale) berichten op tijd af te leveren bij de ontvanger. Echter kan uitgenodigd.nl BV op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het niet of te laat ontvangen van één of meerdere berichten. Ook kan uitgenodigd.nl BV niet aansprakelijk worden gesteld wanneer berichten in de map ongewenste post terechtkomen. Dit heeft te maken met een ieders persoonlijke emailinstellingen van de desbetreffende mailaanbieder.
4.4 Uitgenodigd.nl BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de werking van koppelingen met externen, zoals bijvoorbeeld de koppeling met Facebook contacten.
4.5 Statistieken, onder andere en niet beperkend tot reacties met betrekking tot aanwezigheid van genodigden tijdens feesten, worden met uiterste zorg samengesteld. Echter kan uitgenodigd.nl BV op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden bij het niet kloppen van de statistieken. Wij stellen het wel op prijs als u hier melding van maakt door een e-mail te sturen naar vragen@uitgenodigd.nl.

Artikel 5 Eigendomsrechten
5.1 Gebruikers committeren zich aan en handelen conform alle eigendomsrechten van uitgenodigd.nl BV, waaronder auteursrechten, merkrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en alle andere eigendomsrechten. De rechten op de bestaande afbeeldingen liggen bij de betreffende ontwerpers.
5.2 Gebruikers verklaren hierbij geen handelingen te zullen ondernemen die inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van uitgenodigd.nl BV of derden. Daarnaast verklaren gebruikers dat enig ongeoorloofd gebruik van eigendomsrechtelijke werk, inbreuk maakt op deze gebruikersvoorwaarden.
5.3 Het verwijderen, onzichtbaar maken, verbergen en wijzigen van kennisgevingen, en vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten is niet toegestaan. 5.4 Personen of partijen die menen dat gebruikers inbreuk maken op hun eigendomsrechten kunnen dit voorzien van een heldere toelichting mailen naar vragen@uitgenodigd.nl.

Artikel 6 Eigen content
6.1 Iedere gebruiker van uitgenodigd.nl BV heeft de mogelijkheid om zelf afbeeldingen en links naar video’s up te loaden en deze te gebruiken voor de uitnodiging. Uitgenodigd.nl BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor afbeeldingen en audiofragmenten die geüpload worden door gebruikers van uitgenodigd.nl BV ten behoeve van de uitnodiging. De kaarten die uitgenodigd.nl BV zelf beschikbaar stelt zijn eigendom van de betreffende ontwerper en kunnen zonder enig risico gebruikt worden als uitnodiging op Uitgenodigd.nl.
6.2 Door bestanden of gegevens up te loaden gaan gebruikers er automatisch mee akkoord dat zij uitgenodigd.nl BV:
6.2.1 Een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om de bestanden en gegevens te gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar te maken in verband met de diensten van uitgenodigd.nl BV.
6.2.2 Een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om de bestanden en gegevens te gebruiken, verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van uitgenodigd.nl BV. Dit stopt op moment deze bestanden door de gebruiker van uitgenodigd.nl verwijderd worden.
6.3 Uitgenodigd.nl BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke handeling dan ook door derden die in strijd is met deze gebruikersvoorwaarden of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van de door de bezoeker, gebruiker of genodigde beschikbaar gestelde bestanden of gegevens.
6.4 Bezoekers, gebruikers en genodigden verklaren hierbij dat uitgenodigd.nl BV op geen enkele wijze verplicht is om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in bestanden en gegevens die gebruikers ter beschikking stellen. Hieronder vallen ook producers, uitgevers, en andere makers, waaronder collectieve rechtenorganisaties.

Artikel 7 Beschikbaarheid/beëindiging
7.1 Uitgenodigd.nl BV is gerechtigd om te allen tijde gerechtigd activiteiten van gebruikers, tijdelijk en definitief, te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen. Ook mogen accounts, al dan niet tijdelijk, verwijderd worden. Dit geldt ook voor bijhorende bestanden, gegevens of andere vormen van data. Tevens is uitgenodigd.nl BV gerechtigd om gebruikers hierover te waarschuwen. In verband met back-ups kan het voorkomen dat verwijderde content binnen een redelijk termijn pas uit de back-ups verwijderd kan worden.
7.2 Bij de beëindiging van betaalde diensten, om welke reden dan ook, hebben afnemers geen recht op reeds (vooruit)betaalde bedragen. In zulke gevallen komen de reeds betaalde bedragen aan uitgenodigd.nl BV te vervallen.
7.3 Uitgenodigd.nl BV geeft geen garantie dat de diensten en producten te allen tijde en zonder onderbrekingen en storingen toegankelijk is.
7.4 Accounts kunnen te allen tijde door de profielhouder zelf worden beëindigd. Dit kan in hun eigen profiel of door een verzoek te sturen naar vragen@uitgenodigd.nl. Uitgenodigd.nl BV behoudt zich het recht om (profiel)gegevens van uitnodigingen te gebruiken ter verificatie van de juiste profielhouder, alvorens een profiel te verwijderen.
7.5 Indien uitgenodigd.nl BV genoodzaakt is een account te verwijderen, anders dan op verzoek van de gebruiker zelf, is het de desbetreffende gebruiker niet toegestaan opnieuw een account aan te maken. In uitzonderlijke gevallen geeft uitgenodigd.nl BV schriftelijk toestemming tot het aanmaken van een nieuw account.

Artikel 8 Privacy
8.1 Zie hiervoor de privacy policy van uitgenodigd.nl BV.

Artikel 9 Zakelijke klanten uitgenodigd.nl BV
Voor zakelijke klanten van uitgenodigd.nl BV in het bijzonder geldt ook:
9.1 Met betrekking tot betalingen geldt dat:
9.1.1 Door uitgenodigd.nl BV gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, en zijn onder geen enkele voorwaarde bindend. Alle uitgegeven offertes hebben een geldigheid van 30 (dertig) werkdagen.
9.1.2 Uitgenodigd.nl BV is gerechtigd een vooruitbetaling te eisen, en kan zelf de hoogte van de vooruitbetaling bepalen, tot maximaal het totale factuurbedrag. Standaard is 60% bij aanvang van het project. Na levering van het eindproduct dient de afnemer binnen 14 (veertien) dagen het volledige factuurbedrag te hebben voldaan aan uitgenodigd.nl BV. Indien de afnemer hieraan niet heeft voldaan, is uitgenodigd.nl BV gerechtigd tot maximaal 2 (twee) maal het factuurbedrag in rekening te brengen, plus eventuele incassokosten.
9.2 Met betrekking tot aansprakelijkheid geldt dat:
9.2.1 Uitgenodigd.nl BV niet aansprakelijk is voor direct of indirect geleden schade, voortvloeiend uit of ontstaan door gebreken aan geleverde producten en diensten, of onjuiste of niet tijdige levering van producten en diensten aan de afnemer. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke), gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van producten en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
9.2.2 Uitgenodigd.nl BV onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld kan worden voor rechten voortvloeiend uit geüploade gegevens, bestanden en materialen door de afnemers van de zakelijke gebruiker.
9.3 Met betrekking tot intellectuele eigendommen geldt dat:
9.3.1 Bij de afname van zakelijke pakketten blijven de auteursrechten in handen van uitgenodigd.nl BV. Dit houdt in dat gebruikers eventuele wijzigingen in het onder licentie geleverde product niet mogen uitvoeren zonder schriftelijke toestemming van uitgenodigd.nl BV.
9.3.2 Door middel van een akte van overdracht kan uitgenodigd.nl BV auteursrechten overdragen aan een afnemer. Hiervoor mag uitgenodigd.nl BV een nader te bepalen bedrag aan de afnemer in rekening brengen.
9.3.3 Afnemers mogen zakelijke diensten van Uitgenodigd.nl niet doorverkopen, verspreiden of onder een sub licentie aanbieden zonder uitgenodigd.nl BV hiervoor schriftelijk toestemming te vragen.
9.4 Met betrekking tot levering geldt:
9.4.1 Het moment van levering is wanneer volgens uitgenodigd.nl BV aan alle technische eisen van de Overeenkomst is voldaan. Bij de levering wordt het eindproduct door uitgenodigd.nl BV en de afnemer gezamenlijk gecontroleerd op eventuele gebreken of gewenste wijzigingen. Deze worden, indien door uitgenodigd.nl BV erkend, en indien mogelijk, binnen 7 (zeven) dagen na levering aangepast.
9.4.2 In sommige gevallen dient een afnemer informatie aan te leveren aan uitgenodigd.nl BV. Hierover wordt in de overeenkomst een uiterlijke datum vastgesteld. Wanneer de afnemer op deze datum geen of onvoldoende informatie aan uitgenodigd.nl BV verstrekt heeft, is uitgenodigd.nl BV gerechtigd de leveringsdatum van het eindproduct en eventuele tussen producten te wijzigen.
9.4.3 Een overeenkomst tussen uitgenodigd.nl BV en een derde is pas bindend wanneer er aan artikel 9.5.1 en 9.5.2 is voldaan. Uitgenodigd.nl BV heeft het recht om zonder opgaaf van reden het sluiten van een overeenkomst te weigeren. Er is sprake van een overeenkomst, wanneer:
9.4.3.1 Expliciet vermeld is dat het een overeenkomst betreft.
9.4.3.2 De overeenkomst is voorzien van een handtekening van (een vertegenwoordiger van) uitgenodigd.nl BV en van (een vertegenwoordiger van) de afnemer.
9.5 Met betrekking tot het gebruik geldt:
9.5.1 Bij onbehoorlijk gedrag, bijvoorbeeld en niet beperkend tot het gebruik van pornografische of haatdragende boodschappen, van afnemers is uitgenodigd.nl BV gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen, zonder dat uitgenodigd.nl BV daarvoor gelden verschuldigd is aan de afnemer. De overeenkomst en kosten stoppen per datum van beëindiging.
9.5.2 Afnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een privacy policy waarin zij hun gebruikers duidelijk maken hoe er met hun privacy wordt omgesprongen.
9.5.3 Afnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de eerste lijn support met betrekking tot hun iframe.
9.5.4 Afnemers zijn zelf verplicht om contactgegevens te vermelden indien er vragen komen met betrekking tot hun iframe. Zij dienen voor gebruikers eenvoudig te bereiken zijn.
9.5.5 Indien gebruikers van het iframe een geboortedatum opgeven mag uitgenodigd.nl BV deze groep eenmalig een maand voor hun verjaardag de personen per mail op de hoogte brengen van haar gratis dienst.
9.5.6 Gebruikers van het iframe blijven enkel ‘klanten’ van de afnemer, tenzij deze gebruikers ook zelf uitgenodigd.nl bezoeken, gebruiken dan wel door iemand via uitgenodigd.nl uitgenodigd worden.
9.5.7 Uitgenodigd.nl BV is gerechtigd om analyses op het iframe los te laten.

Artikel 10 Kosten
10.1 Voor particulier gebruik is de verzending van uitnodigingen en het beheer ervan €3,95. Er zijn ook gratis kaarten beschikbaar (max 8 gasten). Voor het versturen van sms’en en aanschaf van artikelen uit de cadeaushop worden bedragen in rekening gebracht door de desbetreffende aanbieder(s). Indien diensten van uitgenodigd.nl BV in de toekomst ooit betaald zullen worden, zal uitgenodigd.nl BV dit kenbaar maken.
10.2 Voor bedrijven geldt:
10.2.1 Voor bedrijfsdoeleinden worden er kosten in rekening gebracht. Bepaalde organisaties kunnen tegen een gereduceerd tarief van de diensten gebruik maken. Dit gaat bijvoorbeeld om bepaalde verenigingen, stichtingen en andere charitatieve instellingen. Hiervoor is een schriftelijk akkoord van uitgenodigd.nl BV vereist. Een verklaring kan worden aangevraagd door hierom te verzoeken via vragen@uitgenodigd.nl.
10.2.2 Zakelijke abonnementen gaan in wanneer de betaling binnen is en hebben een geldigheidsduur van 1(een) jaar, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Abonnementen worden stilzwijgend verlengd en kunnen na het eerste jaar per maand schriftelijk opgezegd worden.
10.2.3 De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die op de website staat vermeld op moment dat de overeenkomst tot stand komt is bindend.
10.2.4 Op moment een verschuldigd bedrag niet (tijdig) door uitgenodigd.nl BV is ontvangen, is uitgenodigd.nl BV gerechtigd om de betaalde dienst op te schorten tot het moment het verschuldigde bedrag door uitgenodigd.nl BV is ontvangen.
10.3 Alle particuliere prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.Alle zakelijke prijzen zijn exclusief BTW
10.4 Alle druk- en zetfouten met betrekking tot de op de website vermelde prijzen en aanboden zijn voorbehouden.
10.5 Prijzen van artikelen uit de cadeaushop zijn de verantwoordelijkheid van affiliatebureaus en de rechtmatige aanbieders van deze producten. Uitgenodigd.nl BV kan hier op geen enkele manier voor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 11 Overige
11.1 Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing
11.2 Geschillen zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te Groningen.